###


ag登录入口|首页--欢迎您

接待离开 东莞市长安ag登录精细模具五金!
新闻资讯
您以后的地位是:首页>>新闻资讯

专业锁模扣尺度系列

公布>###59:46  欣赏次数:###

锁模扣系列:
DME尺度:DME尺度:ER100E,ER101E,DKL2811,DKL2812,DKL2821,DKL2822,DKL3411,DKL3412,DKL3421,DKL3422,DKL4511,DKL4512,DKL4521,DKL4522,LL051E,LL101E,LL151,LL201 
HASCO尺度:Z174/50,Z174/80,Z174/100,Z170/1,Z170/2,Z170/3,Z171/1,Z171/2,Z171/3 
MISUMI尺度:PLS,PLM,PLL,MPLK10,MPLK20,MPLK30,MPLK60,MPLK80S,MPLK100,MPLKS30,MPLK60,MPLK80,,MLK40,MLK80,MLK100,MLK200,MLKC20,MLKC40,MLKC50,MLKC100,PL10,PL12,PL13,PL16,PL20 
PUNCH尺度:TYPE-S TYPE-L TYPE-F
STRACK尺度:Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
Z3-1 Z3-11 Z3-2 Z3-21 Z3-3 Z3-31
Z4-11-0-0  Z4-11-25-0 Z4-11-50-0 Z4-11-75-0 Z4-16-0-0 Z4-16-25-0 Z4-16-50-0 Z4-16-75-0 Z4-21-0-0 Z4-21-25-0 Z4-21-50-0 Z4-21-75-0 Z4-11-0-41 Z4-11-25-41 Z4-11-75-41 Z4-11-1-0
Z4-16-0-41 Z4-16-25-41 Z4-16-50-41 Z4-16-75-41 Z4-16-1-0
Z4-21-0-41 Z4-21-25-41 Z4-21-50-41 Z4-21-75-41 Z4-21-1-0
Z4-1-0-0 Z4-1-25-0 Z4-1-50-75 Z4-1-75-0 Z4-15-0-0 Z4-15-25-0 Z4-15-50-0
Z4-15-75-0 Z4-2-0-0 Z4-2-25-0 Z4-2-50-0 Z4-2-75-0 Z4-1-0-41 Z4-1-25-41
Z4-1-50-41 Z4-1-75-41 Z4-15-0-41 Z4-15-25-41 Z4-15-50-41 Z4-15-75-41
Z4-2-0-41 Z4-2-25-41 Z4-2-50-41 Z4-2-75-41 Z4-1-1-0 Z4-15-1-0 Z4-2-1-0 Z4-12-0-0 Z4-12-25-0 Z4-12-50-0 Z4-12-75-0 Z4-17-0-0 Z4-17-25-0 Z4-17-50-0 Z4-17-75-0 Z4-22-0-0 Z4-22-25-0 Z4-22-50-0 Z4-22-75-0 Z5-0
Z5-1 Z5-2 Z6-1 Z6-15 Z6-2 Z7-1 Z7-15 Z7-2
RABOURDIN尺度:REP460 REP461 REP462
PROGRESSIVE尺度锁模扣、开闭器:RPL-135 RPL-135-40 RPL-140
CUMSA尺度锁模扣、开闭器:GS.226616,GS.368619,GS.421024
台湾尺度:DTP03A,DTP03B,DTP03C,DTP03D,DTP03E,DTP03F,DTP04A,DTP04B,DTP05,DTP07A,DTP07B,DTP08A,DTP08B
概况检察:
"锁模扣“

###